ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

1) บริการ “KINTO” เป็นการให้บริการทางออนไลน์ของบริษัทฯ แก่บุคคลทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการเช่ารถยนต์กับบริษัทฯ ตลอดจนการรับข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดที่เกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ

2) การที่ท่านสมัครใช้บริการ รวมทั้งการเลือก “ตกลง” เพื่อยอมรับตามข้อสัญญาหรือ Term of Services ถือว่าท่านได้รับทราบและรับรู้ถึงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อสัญญาโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และตกลงที่จะถูกผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อสัญญาแล้ว

3) ในการสมัครเข้าใช้บริการ “KINTO” ผ่านระบบออนไลน์ ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน ตลอดจนการกรอกอีเมล์ (Email Address) ของท่าน ทั้งนี้ การกระทำใดๆที่ทำผ่านบริการ “KINTO” โดยใช้ชื่อของท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และอีเมล์ (Email Address) ในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นโดยท่านหรือบุคคลอื่นใด ท่านตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ของท่าน และท่านยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าท่านเป็นผู้ใช้บริการด้วยตนเอง โดยท่านตกลงว่าบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลภายนอก จากการเข้าใช้บริการ “KINTO” ไม่ว่าด้วยเหตุใด

4) ในกรณีที่ท่านบันทึกรหัสผ่าน (Password) ผิดเกินจำนวนครั้งที่บริษัทฯกำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้อีกต่อไป และท่านจะต้องติดต่อมายังบริษัทฯ

5) ในการสมัครเข้าใช้บริการ "KINTO" ท่านตกลงยินยอมให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีจีพีเอส (Global Positioning System) ซึ่งมีระบบติดตาม บันทึก และส่งข้อมูลการใช้งานของรถยนต์ที่เช่า ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา ความเร็ว ทิศทาง การเคลื่อนที่ ตำแหน่งพิกัด สถานะของสัญญาณ (GPS Fix Status) สถานะของข้อมูล (Data Status) และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่า ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

6) ในการสมัครเข้าใช้บริการ “KINTO” บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหารุ่นรถตามที่ท่านระบุไว้ โดยท่านรับทราบว่าในขณะรับรถยนต์ที่เช่า ณ สถานที่ที่ตกลงกันไว้ ท่านจะต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์ที่เช่าจนเป็นที่พอใจแล้วก่อนลงนามเพื่อทำสัญญาเช่าและรับรถยนต์ที่เช่าดังกล่าวไป

7) หากเกิดความเสียหายซึ่งเกิดจากการเข้าใช้บริการ “KINTO” โดยท่านหรือการกระทำที่เสมือนว่าท่านเป็นผู้ใช้บริการด้วยตนเอง หรือการละเมิดหรือผิดเงื่อนไขใดๆของข้อสัญญา ท่านตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ

8) ท่านรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ให้ไว้ในขณะลงทะเบียนหรือตลอดระยะเวลาในระหว่างเข้าใช้บริการ เป็นข้อมูลที่แท้จริง ครบถ้วนและถูกต้อง และท่านจะแจ้งให้บริษัทฯทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้บริการเป็นปัจจุบัน

9) บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกการให้บริการ “KINTO” แก่ท่านเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลให้ท่านทราบ

10) ท่านรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่สำหรับการรับส่งที่ท่านจะได้ระบุไว้ในสัญญาเช่า

11) บริษัทฯไม่รับประกันว่าการใช้บริการ ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะไม่ถูกรบกวน และไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือข้อความใดๆที่ส่งผ่านทางบริการ ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน จะถูกส่งผ่านโดยไม่มีข้อผิดพลาดและตรงตามเวลา

12) บริษัทฯไม่รับประกันว่าการใช้บริการจะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลอันตรายต่อเทคโนโลยีต่างๆ

13) บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะปิดกั้นการเข้าถึง หรือแก้ไข หรือลบสิ่งใดๆที่เห็นว่าอาจเป็นเหตุให้มีการผิดข้อสัญญา

14) เนื้อหาที่เกี่ยวกับบริการ “KINTO” เป็นการจัดให้มีตามสภาพ และตามที่ปรากฏ โดยปราศจากคำรับรองหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดๆและไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย

15) บรรดาเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่บนช่องทางออนไลน์ของบริการ “KINTO” อาทิ ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รูปภาพ กราฟ วีดีโอ หน้าตัวพิมพ์ กราฟฟิค ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่นใด รวมกันเรียกว่า “เนื้อหา” ได้รับความคุ้มครองในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ได้รับความคุ้มครอง ท่านไม่สามารถที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ ส่งต่อ จำหน่าย หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯหรือผู้มีอำนาจให้ความยินยอม

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับรถยนต์ที่มีการติดตั้งเบาะ WELCAB

16) กรณีที่ท่านเลือกบริการเช่ารถยนต์ที่มีการติดตั้งเบาะ WELCAB นั้น ท่านรับทราบว่ามีการติดตั้งชุดเบาะที่มีชุดกลไกยก (Hydraulic) พร้อมเบาะ/เก้าอี้วีลแชร์ ในรถยนต์ที่เช่า โดยมีระยะเวลาในการรับประกันชุดเบาะ ดังนี้
- ชุดกลไกยก (Hydraulic) รับประกัน 5 ปี
- เบาะ/เก้าอี้วีลแชร์ รับประกัน 2 ปี

17) ท่านตกลงจะไม่ดัดแปลง ต่อเติม เปลี่ยนแปลงกลไก ชิ้นส่วน อะไหล่ใดๆ ของชุดเบาะ นอกเหนือจากที่ได้มีการติดตั้งและตรวจรับไว้ ณ วันส่งมอบ

18) ทางบริษัทฯ มีบริการ On Site Service สำหรับเบาะ Welcab ครอบคลุมสำหรับกรณีที่ตัวเบาะและกลไกทำงานผิดปกติอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเท่านั้น กรณีที่เกิดจากผู้ใช้งานดัดแปลง แก้ไข หรือกระทำการใดๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเรียกเก็บค่าบริการ ค่าซ่อมแซม ค่าอะไหล่ ค่าเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากผู้เช่า

19) ในกรณีที่ท่านพบความเสียหาย หรือ การทำงานของกลไกลที่ผิดปกติ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ Call Center 1486 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08:00 น. – 17:00 น.

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับรถยนต์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง (Conversion)

20) กรณีที่ท่านเลือกบริการเช่ารถยนต์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง (Conversion) นั้น อาทิ ตู้ทึบ ตู้แห้ง ตู้บรรทุก ตู้ขายอาหาร (food truck) รถขายของ รถโฆษณา ท่านรับทราบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านั้นกับรถยนต์ที่เช่า โดยมีระยะเวลาในการรับประกันอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามระยะเวลาที่ท่านทำสัญญาเช่ารถยนต์
ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการรับประกัน ท่านตกลงที่จะศึกษาเงื่อนไขตามที่ผู้ให้บริการกำหนด 

21) ในกรณีที่ท่านพบความเสียหายในอุปกรณ์ต่อพ่วง ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ Call Center 1486 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์  
เวลา 08:00 น. – 17:00 น.