ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม

รายชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม

ประเทศ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

บริการ

ชื่อบริษัท

ช่องทางติดต่อ

ญี่ปุ่น

Personal Information Protection Commission (PPC)

Global KINTO ID Platform
KINTO App

Toyota Financial Services Corporation

Email: ml-pd-gk_pii_inquiry@kinto-mobility.biz

อิตาลี

Italian Data Protection Authority (GPDP)

KINTO Go

KINTO Italia S.p.A. (KINTO Italia)

Email: info.kinto-go@kinto-mobility.it
PEC: kintoitalia@legalmail.it

บราซิล

National Data Protection Authority (ANPD)

KINTO ONE Personal

KINTO Brasil Serviços de Mobilidade Ltda.

Email: privacidade@kintomobility.com.br

ไทย

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

KINTO ONE

Toyota Leasing (Thailand) Company Limited

Email: dpo@tlt.co.th

KINTO SHARE Toyota Insurance Broker Company Limited

 

(รายชื่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว หากท่านไม่ปฏิเสธภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ จะถือว่าท่านตกลงให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้)