STEP 1 เลือกความต้องการ
รุ่น
UX 250h
ระยะเวลา
12 เดือน
แพ็กเกจ
39,990 บาท/เดือน
STEP1
เลือกความต้องการ
STEP2
ข้อมูลส่วนตัว
STEP3
ข้อมูลการเงิน และเอกสารประกอบ
STEP4
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
FINISH
รอการตรวจสอบ
รถที่ท่านเลือก
UX 250h Grand Luxury
0%
  Black
  ระยะเวลาการส่งมอบรถประมาณ 120 วัน
  *ภาพต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นภาพประกอบการโฆษณา ดังนั้นรายละเอียดของรถ อุปกรณ์ สีของรถยนต์จริงอาจแตกต่างไปจากรูปภาพโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์
  ระยะเวลา
  12 เดือน
  ระยะทางรวม
  20,000 กม./ปี
  ใช้ปานกลาง
  บริการรถทดแทน
  ฟรี!! บริการเสริมรถทดแทนตลอดอายุสัญญา สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2566
  ต้องการ
  ค่าบริการรายเดือน(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  39,990
  บาท/เดือน
  กรอกรหัสอ้างอิง
  *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปแบบ สี ข้อกำหนดทางเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีเหตุจำเป็นตามความเหมาะสม
  Click here to see your activities