STEP 1 เลือกความต้องการ
รุ่น
Hilux Revo Z Edition
ระยะเวลา
48 เดือน
แพ็กเกจ
15,120 บาท/เดือน
STEP1
เลือกความต้องการ
STEP2
ข้อมูลส่วนตัว
STEP3
ข้อมูลการเงิน และเอกสารประกอบ
STEP4
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
FINISH
รอการตรวจสอบ
รถที่ท่านเลือก
Hilux Revo Z Edition Smart Cab Z Edition 2.4 MID AT
Super White
ระยะเวลาการส่งมอบรถประมาณ 7 วัน
*ภาพต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นภาพประกอบการโฆษณา ดังนั้นรายละเอียดของรถ อุปกรณ์ สีของรถยนต์จริงอาจแตกต่างไปจากรูปภาพโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์
ระยะเวลา
12 เดือน
24 เดือน
36 เดือน
48 เดือน
ระยะทางรวม
15,000 กม./ปี
ใช้น้อย
25,000 กม./ปี
ใช้ปานกลาง
40,000 กม./ปี
ใช้มาก
บริการรถทดแทน
มีรถทดแทน
ค่าบริการรายเดือน(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
15,120
บาท/เดือน
กรอกรหัสอ้างอิง
เลือกโชว์รูมที่ต้องการรับรถ
ผู้แทนจำหน่าย
โตโยต้าริช
โชว์รูม
สำนักงานใหญ่
วันและเวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์: 08:00 – 20:00, อาทิตย์: 09:00 – 17:00
28 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
(053) 99 8588
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปแบบ สี ข้อกำหนดทางเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีเหตุจำเป็นตามความเหมาะสม