STEP 1 เลือกความต้องการ
รุ่น
Corolla Cross
ระยะเวลา
12 เดือน
แพ็กเกจ
31,630 บาท/เดือน
STEP1
เลือกความต้องการ
STEP2
ข้อมูลส่วนตัว
STEP3
ข้อมูลการเงิน และเอกสารประกอบ
STEP4
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
FINISH
รอการตรวจสอบ
รถที่ท่านเลือก
Corolla Cross HEV Premium
Attitude Black Mica (Dark Rose Int.)
ระยะเวลาการส่งมอบรถประมาณ 45 วัน
*ภาพต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นภาพประกอบการโฆษณา ดังนั้นรายละเอียดของรถ อุปกรณ์ สีของรถยนต์จริงอาจแตกต่างไปจากรูปภาพโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์
ระยะเวลา
12 เดือน
ระยะทางรวม
15,000 กม./ปี
ใช้น้อย
25,000 กม./ปี
ใช้ปานกลาง
40,000 กม./ปี
ใช้มาก
บริการรถทดแทน
มีรถทดแทน
ค่าบริการรายเดือน(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
31,630
บาท/เดือน
กรอกรหัสอ้างอิง
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปแบบ สี ข้อกำหนดทางเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีเหตุจำเป็นตามความเหมาะสม